Regulamin OCR Park

 1. OCR Park jest obiektem administrowanym przez Fundację OCR Events z siedzibą w Gdyni.
 2. Przed wejściem na obiekt należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem Ogólnym Obiektu .
 3. Wstęp na OCR Park następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni.
 4. Prawo do skorzystania z obiektu treningowego mają wyłącznie osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu treningu ogólnorozwojowego i przeszkodowego lub osoby z opiekunem posiadającym wyżej wymienione umiejętności. .
 5. Osoby chcące skorzystać z OCR Park zobowiązane są do uprzedniej rejestracji i dokonania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w recepcji Adventure Park Gdynia Kolibki w godzinach 09:00 – 19:00.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 7. Osoby korzystające z OCR Park– świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 8. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 9. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 10. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników, w szczególności: wykorzystanie sprzętu oraz przeszkód w sposób inny niż przewidziano, modyfikowanie elementów przeszkód .
 11. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia sekcji, zajęć grupowych, szkoleń, treningów personalnych bez uzyskania wcześniejszej zgody administratora obiektu.
 12. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 13. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje użytkownicy  są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu instruktorowi/operatorowi lub w recepcji Adventure Park Gdynia Kolibki.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania w kwestiach spornych nieuwzględnionych w regulaminie

OCR Events
ul. Bernadowska 1
81-553 Gdynia